Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 17 Вер 2019, 03:30

Гаврилівська ЗОШ I - III ступенів

Меню сайту
Категорії розділу
План роботи школи молодого вчителя [1]
Структура методичної роботи [0]
Аналіз методичної роботи за 2008 - 2009 н.р. [1]
План роботи методичної ради [2]
План методичної роботи на 2009 - 2010 н.р. [0]
Місячник методичної роботи [1]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей

Головна » Статті » Методична робота » Аналіз методичної роботи за 2008 - 2009 н.р.

Аналіз методичної роботи

1.2. Аналіз методичної роботи Згідно з принципами і положеннями нормативно-правових документів, «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», держаної програми «Вчитель», рекомендаціями щодо організації й про-ведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної освіти, схвалені лис-том МОН України від 27.07.02 р. № 1-9-21, рекомендаціями районного методичного кабінету, мето-дична робота в школі в 2008/09 н.р. була спрямована на досягнення якісних змін професійного рівня педагогів, формування творчих, дослідницьких якостей учасників освітнього процесу, на формування в учнів бажання й уміння вчитись, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, різнобічний розвиток особистості школярів на основі виявлення їх задатків і здібностей. Методична робота була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Формування професійної та особистісної мобільності педагога та учня», що знайшла відображення на всіх ділян-ках внутрішкільної методичної роботи. У школі працює методична рада, яка координує роботу чоти-рьох методичних об’єднань, діяльність яких ґрунтується на високій зацікавленості вчителів у роботі над актуальними питаннями системи освіти в Україні. До її складу ввійшли: Соценко І. М. (голова методичної ради), Кручина Л. Г. ( керівник МО гуманітарного циклу), Нікішенко З. В. ( керівник МО початкових класів), Сівкович В. І. ( керівник МО природничо-математичного циклу), Іщенко О. М. ( керівник МО класних керівників). Протягом навчального року відбулися засідання методичної ради школи за темами: аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та обговорення і затвердження планів роботи методичної служби на поточний рік; стан роботи з обдарованими дітьми; удосконалення та пошук активних та цікавих форм ведення уроку, використання технічних засобів навчання; унаочнення в навчально-виховному процесі, здійснення індивідуального та диференційованого підходу до учнів під час навчально-виховного процесу. Крім того у рамках вивчення і реалізації I етапу науково-методичної проблеми були проведені пе-дагогічні ради: «Створення гуманної, демократичної атмосфери в школі на основі взаємної поваги педагогів та учнів», «Потреба в здоровому способі життя як ознака компетентної особистості». У жовтні місяці був проведений місячник методичної роботи в рамках якого пройшли: семінар - практикум «Роль та місце вчителя у справі формування мобільності учня», конкурс «Авторський урок», психолого – педагогічний консиліум у 5 класі «Вивчення вікових психологічних особливос-тей учнів з метою реальної оцінки їх можливостей при організації навчальної роботи». Найкращими були відкриті уроки вчителів: математики Сівкович В. І. «Чотирикутники», початкових класів: Ні-кішенко З. В.(урок – гра «Без води немає життя. Властивості води - рідини») та Дудченко С. І. («Склад числа 7»), зарубіжної літератури Тополя О. В. (Образи лицарів у романі В. Скотта «Айвен-го»). Також в рамках місячника відкриті уроки показали молоді вчителі. Найбільш вдалим був урок фізики Жук О. О. (урок - спортивна гра «естафета» «Розв’язування задач на вільне падіння тіл. рух тіла вертикально вгору, та горизонтально»). Протягом навчального року були проведені предметно-методичні тижні: початкових класів, фіз-культури та спорту, української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, матема-тики та місячники: правових знань, екології. Найбільш цікавими були методичні тижні: початкових класів та місячник екології. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як органі-заційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрі-зів), так і науково-методичні питання: гуманітарного циклу «Створення моделі творчого, професійно – компетентного вчителя словесника», початкових класів «Впровадження дієвих форм підвищення професійного рівня вчителів», природничо-математичного циклу: «Інноваційні технології – крок до творчості і успіху», класних керівників: « Творчість класного керівника, шляхи звільнення від стере-отипів». Слід відзначити роботу природничо-математичного циклу (керівник Сівкович В. І.). Вчителі та учні відзначені за участь в обласному етапі Всеукраїнської акції «Птах року 2008 – жовна чорна» та Всеукраїнському заочному конкурсі – огляді внутрішнього та зовнішнього озеленення навчальних закладів «Галерея кімнатних рослин», класних керівників (Іщенко О. М.). У новому навчальному році необхідно активізувати роботу методичного об’єднання гуманітарного циклу (керівник Кручина Л.Г.) Робота над реалізацією I етапу науково-методичної проблеми відбувалося не тільки у навчально-му, але й у виховному процесі. Підтвердженням є активна участь та перемога учнів школи у різнома-нітних шкільних, районних конкурсах, змаганнях: I місце у районному конкурсі кмітливих та вина-хідливих інспекторів руху; звіт екологічних бригад та театрів (IV місце в області )). На протязі року активізувалась робота спортивних секцій і як результат учні школи зайняли I місце у районних зма-ганнях збірних команд з футболу (керівник Задніпряний І. В.), але слід відмітити низькі показники участі учнів у олімпіадах та роботі МАН (у районному конкурсі – захисту науково – дослідницьких робіт взяла участь лише одна учениця – Чернишова Наталя(вчитель – Соценко І. М.), яка зайняла I місце у районному конкурсі та відзначена у обласному конкурсі за високий академічний рівень нау-кових досліджень). Протягом року працювала школа молодого вчителя (керівник Соценко І. М. – заступник дирек-тора з навчально-виховної роботи), завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціаліс-там в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ: • Чинники, що впливають на створення сприятливого психологічного клімату на уроці; • Ознайомлення зі шляхами ак¬тивізації пізнавальної діяль¬ності учнів на уроці; • Відкритий урок: особливості підготовки та проведення; • Аналіз і самоаналіз проведе¬ного уроку; • Форми і методи опитування на уроці; • Типи і структура уроків; • Диференціація навчання; • Методи та форми навчання. (семінар – практикум ) Наставники відповідально поставилися до своєї роботи: проводили бесіди, допомагали організову-вати тиждень молодого вчителя. Кожному молодому колезі було вказано на певні недоліки у роботі та запропоновано допомогу. Відповідно до навчального плану роботи школи за рахунок варіативної складової навчального пла-ну було організовано факультативні заняття з математики, інформатики, української мови. У 8 класі організоване поглиблене вивчення української мови та літератури і як результат підвищення рівня навченості порівняно з минулим роком. Вчителі школи проводять самоосвітню роботу, самовдосконалюються. Протягом цього року вчителі пройшли курси підвищення кваліфікації (вчитель початкових класів – Нікішенко З. В., вчи-тель укр.. мови та літератури – Кручина Л. Г., вчитель історії Ткаченко Т. С.). Роки 2006 2007 2008 2009 Кількість учителів 4 1 3 - Вчителі школи взяли участь в обласних семінарах (Реалізація проекту «Школа проти СНІДу» в загальноосвітніх навчальних закладах (Соценко І. М.), «Попередження злочинності та жорстокос-ті серед учнівської молоді»(Жук О. О.)). Дудченко Г. М. взяла участь у районному конкурсі «Вчитель року 2008». Продовжують навчатися вчителі – заочники. Так в цьому році закінчує навчання у Мелітополь-ському ДПУ вчитель початкових класів Маліновська А. В., вчитель фізики Жук О. О. навчається на ІІ курсі, а вчитель математики Заремба Ю. К на IV курсі Мелітопольського ДПУ, вчитель гео-графії Бугаєнко О. М. навчається в ХДУ на IV курсі, вчитель історії Грабовська С. М. на IV курсі Миколаївського ДПУ. Наприкінці навчального року адміністрацією школи були прове¬дені співбесіди з кожним вчите-лем про результати роботи у навчаль¬ному році та планування роботи на наступний навчальний рік. Але, не всі завдання, що були поставлені перед школою для реалізації науково – методичної про-блеми були виконані, тому що матеріальна база школи не поповнюється, інформаційні технології на уроках використовувалися не в повній мірі, не всі вчителі протягом року опанували роботу на комп’ютері, школа не працює вільно в мережі Інтернет, а це сприяє обмеженості в доступі до сучас-ної інформації. А на сучасному етапі розвитку освіти це неприпустимо. Не всі питання протягом цього навчального року були вирішені, а саме: - не створені комфортні умови для учнів і вчителів (модернізація опалювальної мережі не заве-ршена і досі). - відсутній доступ до мережі Інтернет. - не проводиться робота з розробки нових авторських навчальних програм. - не накопичується методична література щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкур¬сах, турнірах. - невелика кількість вчителів займається науково-дослідницькою роботою. Зауваження та пропозиції щодо організації методичної роботи 1. Обговорити на засіданні методичної ради школи результати мето¬дичної роботи за 2008-2009 н. р. 2. Продовжити роботу щодо обладнання та поповнення матеріала¬ми, TCO шкільного методичного кабінету. 3. Продовжити працювати над впровадженням в роботу особистіс¬но орієнтованого підходу та інтерактивних технологій навчання учнів. 4. Посилити роботу з обдарованими та здібними учнями і забезпечити належне представлення школи у районних олімпіадах. 5. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які атестуються. 6. Удосконалювати систему методичної роботи з вивчення, узагаль¬нення ППД вчителів школи та району. 7. Забезпечити участь школи у конкурсах «Учитель року». 8. Заступнику директора з навчально-виховної роботи взяти під осо¬бистий контроль роботу зі здібними учнями. Проведення шкільних олімпіад, участь школярів у різноманітних турнірах, конкурсах. 9. Керівникам MO гуманітарного та природничо-математичного напрямків спільно вирішувати проблеми планування навчального процесу з найбільш важливих (складних) тем, організацію відкритих уроків. 10. Систематизувати методичну літературу з кожного предмета, в тому числі й щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах, в методичному кабінеті.
Категорія: Аналіз методичної роботи за 2008 - 2009 н.р. | Додав: Iren (08 Сер 2009)
Переглядів: 6002 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 1
1 UtegugmuB  
test

Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2019
Створити безкоштовний сайт на uCoz